Naprawa 466, 34-240 Jordanów
+48 880 875 480
agencjakreatywnalawina@gmail.com

Regulamin

Created with Sketch.
REGULAMIN IMPREZY Lawina Show, czyli Festiwal dmuchańców w Stryszawie. Hala Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie. 17 i 18 lutego 2024r.
     


POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Organizatorami Imprezy są firmy: Szymon Wantulok Agencja Kreatywna oraz Agencja Kreatywna Lawina Anna Wantulok.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym jest przeprowadzana, a także z urządzeń znajdujących się na nim.
 4. Impreza ma charakter rekreacyjny, a jej celem jest propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 1. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy kupującym bilet wstępu możliwość korzystania ze wszystkich dmuchanych atrakcji oraz zabaw animacyjnych odbywających się podczas wydarzenia.
 2. Dodatkowe atrakcje jak np. malowanie twarzy, brokatowe tatuaże itp. wymagają uiszczenia odrębnej opłaty.
 3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie znajdują się pod opieką osób, które w dniu imprezy sprawują nad nimi pieczę lub/i/więc/a w dalszej kolejności opiekunów prawnych.
 4. Organizator udostępnia uczestnikom dmuchańce oraz sprzęt animacyjny. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegania regulaminu poszczególnych atrakcji, podporządkowania się obsłudze, nieniszczenia go, niewynoszenia poza
teren imprezy oraz zwrotu na życzenie osób obsługujących Imprezę.
 1. Organizator może odmówić wstępu osobie budzącej wątpliwości społeczne i prawne.
 2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać jej uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki służące wyegzekwowaniu powyższego żądania.
 3. Organizator może dokonać wszelkich zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora, bez zwrotu kosztów.
 4. Organizator nie dopuszcza możliwość spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz spożywania innych środków odurzających na terenie imprezy.
 5. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów jej dokumentacji oraz promocji i reklamy. Uczestnik imprezy uznaje, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg imprezy.
 6. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że przebywa na niej na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
 1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi wydarzenia.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania regulaminu i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 3. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub
działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 1. Regulamin wchodzi w życie 17 i 18 lutego 2024 r. i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Imprezy, tj. 17 i 18 lutego 2024 roku.
 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się i z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w kasie biletowej.